Wymień stare narty

Witaj narciarzu! Nie wiesz co zrobić ze starymi nartami albo chciałbyś się przesiąść na nowy model?

Mamy dla Ciebie ofertę, która pomoże Ci rozwiązać ten problem.

Odeślij nam swoje stare narty, a cenę nowych obniżymy o ich wartość.

Szczegóły oferty poniżej w regulaminie.

REGULAMIN PROMOCJI
„Wymień stary sprzęt na nowy!”

I. DEFINICJE


    Określeniom i pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie, nadano następujące znaczenie, o ile z kontekstu zapisu Regulaminu nie wynika inaczej:


1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Promocji „Wymień stary sprzęt na nowy!”, Regulamin dostępny jest w sklepie stacjonarnym w Częstochowie, przy Al. Jana Pawła II 23 oraz na stronie internetowej twoje-narty.pl;

2. PROMOCJA – promocja „Wymień stary sprzęt na nowy!”,prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanym w niniejszym Regulaminie okresie;

3. ORGANIZATOR – Adam Pietraszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADAM PIETRASZKO "SPEED FOCUS" NIP 5732447861, REGON: 152120350, adres: Al. Jana Pawła II 23, 42-200 Częstochowa działający pod marką twoje-narty.pl;

4. PRODUKT PROMOCYJNY – produkt objęty Promocją „Wymień stary sprzęt na nowy!” określony w niniejszym Regulaminie;

5. UCZESTNIK – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC, spełniająca warunki uczestnictwa wskazane w niniejszym Regulaminie;

6. RABAT PROMOCYJNY – upust od kwoty brutto (ceny brutto Produktu w momencie zakupu);

7. SPRZĘT NARCIARSKI – narty i wiązania znajdujące się w ofercie Organizatora;

8. STARY SPRZĘT NARCIARSKI - używane narty i wiązania dostarczone przez Uczestnika, zgodne ze specyfikacją określoną w punkcie VI.1 niniejszego Regulaminu;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Promocja prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie stacjonarnym w Częstochowie, przy Al. Jana Pawła II 23 oraz w sklepie internetowym twoje-narty.pl.

3. Celem Promocji jest przyznanie rabatu promocyjnego na zakup Produktu promocyjnego, po oddaniu i dokonaniu wyceny Starego Sprzętu Narciarskiego.

4. W przypadku zakupu w sklepie internetowym decyduje data złożenia zamówienia.

5. Promocja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

7. Wszelkie informacje o Promocji mają jedynie charakter informacyjny.

8. Udział Uczestnika w Promocji jest dobrowolny.

III. OGÓLNE ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnikami Promocji mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które wezmą udział w Promocji i zdecydują się na zakup nowego sprzętu narciarskiego w sklepie stacjonarnym lub internetowym.

2. W Promocji nie mogą uczestniczyć dystrybutorzy sprzętu narciarskiego, właściciele sklepów sprzedających taki sprzęt.

3. Przedmiotem promocji jest udzielenie Uczestnikowi Rabatu Promocyjnego na zakupiony Produkt Promocyjny w przypadku oddania sprzętu narciarskiego i dokonania jego wyceny przez Organizatora, która to wycena zostanie zaakceptowana przez Uczestnika.

4. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia.

5. Rabat nie może przewyższać kwoty zakupu. W przypadku gdy rabat przewyższa kwotę zakupu, zostaje on ograniczony do kwoty zakupu.

6. Przy zakupach jednego kompletu Sprzętu narciarskiego istnieje możliwość skorzystania z rabatu na podstawie jednego, oddanego kompletu Starego sprzętu.

7. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie.

8. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi równoległymi promocjami.

9. Rabat promocyjny zostanie udzielony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Jeśli choć jeden z warunków nie zostanie spełniony lub sprzęt narciarski będzie w bardzo złym stanie technicznym lub wizualnym Organizator ma prawo odmówić przyznania Rabatu promocyjnego, o czym uprzednio poinformuje Uczestnika.

10. Rabat odliczany jest od ceny brutto towaru i będzie naliczany jednorazowo. Rabaty nie mogą być dzielone.

IV.  ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Aby wziąć udział w Promocji należy:

1) Wybrać nowy sprzęt narciarski (tj. narty i wiązania)

2) Wysłać e-mail z dokładną informacją dot. wybranego sprzętu narciarskiego oraz szczegółowo określić sprzęt, który chcą Państwo oddać poprzez podanie w szczególności następujących danych:
- rodzaj sprzętu,
- marka i model,
- rok produkcji,
- grubość krawędzi,
- stan ślizgu,

Stan techniczny i wizualny tj. ślizg, szata graficzna, krawędzie, uszkodzenia muszą zostać przedstawione na zdjęciach stanowiących załącznik do maila.

3) W ciągu kilku następnych dni pracownik serwisu dokona wstępnej wyceny oraz prześle e-mail ze wstępną propozycją rabatu.

4) W przypadku akceptacji wstępnej propozycji rabatu należy zgłosić Organizatorowi chęć udziału w Promocji, który odbierze sprzęt narciarski od Uczestnika w celu dokonania wyceny w serwisie Organizatora.

5) Po otrzymaniu sprzętu narciarskiego technicy dokonają sprawdzenia spełnienia minimalnych warunków wskazanych w punkcie VI. 1 niniejszego Regulaminu, stanu technicznego nart, ewentualnych uszkodzeń, szaty graficznej, grubości krawędzi oraz stanu wiązań.

6) Na podstawie dokonanej wyceny proponowany jest Rabat. Po wyrażeniu zgody na zaproponowany Rabat należy zakupić Produkt promocyjny w okresie trwania Promocji w sklepie internetowym. Wysokość rabatu zostanie odliczona od ceny końcowej zakupu.

7) W przypadku braku zgody Klienta na zaproponowany Rabat sprzęt zostaje odesłany na adres wskazany przez Klienta, na koszt Organizatora.

V. ZAKUPY W SKLEPIE STACJONARNYM

1. Aby wziąć udział w Promocji należy:

1) Przekazać Organizatorowi stary sprzęt narciarski w celu sprawdzenia spełnienia minimalnych warunków wskazanych w punkcie VI. 1 niniejszego Regulaminu, a m.in. stanu technicznego nart, ewentualnych uszkodzeń, szaty graficznej, grubości krawędzi, stanu wiązań oraz dokonania wyceny sprzętu.

2) W ciągu kilku następnych dni pracownik serwisu dokona wyceny oraz skontaktuje się z Klientem z wstępną propozycją rabatu.

3) W przypadku akceptacji propozycji rabatu należy zgłosić Organizatorowi chęć udziału w Promocji oraz dokonać zakupu Produktów w sklepie stacjonarnym Organizatora.

4) Wysokość rabatu zostanie odliczona od ceny końcowej zakupu.

5) W przypadku braku zgody Klienta na zaproponowany Rabat Klient zostanie poinformowany o możliwości odbioru sprzętu w godzinach pracy sklepu stacjonarnego Organizatora.

VI. SPECYFIKACJA SPRZĘTU

1. Sprzęt przekazywany Organizatorowi musi spełniać następujące minimalne warunki techniczne:

1) marka sprzętu: FISCHER, HEAD, ROSSIGNOL, ATOMIC, SALOMON, VOLKL, STOCKLI;

2) rok produkcji sprzętu: nie wcześniej niż 2013 rok;

3) grubość krawędzi: nie mniej niż 1 mm;

4) stan ślizgu: bez widocznych uszczerbień i głębokich wyrw w ślizgu uniemożliwiających dalszą eksploatację sprzętu;


VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie wobec Organizatora ograniczona jest do wysokości uiszczonej przez Uczestnika ceny.
2. Ograniczenie wskazane w punkcie poprzedzającym nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy odrębnych przepisów prawa.

VIII. REKLAMACJE

1. Uczestnik Promocji ma prawo do złożenia Reklamacji,w czasie trwania Promocji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem. Reklamację można składać listem poleconym wysłanym na adres Organizatora, tj. Al. Jana Pawła II 23, 42-200 Częstochowa, poprzez wiadomość e-mail na adres:kontakt@twoje-narty.pl lub zgłoszenie w sklepie stacjonarnym. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać m.in: dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację), opis podstawy reklamacji, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

2. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni liczonych od daty wpłynięcia reklamacji. Decyzja dot. reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez niego formy, tj. na piśmie, e-mailowo lub telefonicznie.

3. Wydając decyzję w przedmiocie reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz przepisach prawa.

4. Uczestnik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie danych niezbędnych do prawidłowego i terminowego rozpoznania reklamacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu Uczestnika, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - Adam Pietraszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADAM PIETRASZKO"SPEED FOCUS" NIP 5732447861, REGON: 152120350, adres: Al. Jana Pawła II 23, 42-200 Częstochowa.

2. Do niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio zasady polityki prywatności w zakresie ochrony danych osobowych Uczestników dostępne na stronie internetowej organizatora: https://twoje-narty.pl w zakładce "polityka prywatności" oraz w sklepie stacjonarnym.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji  „Wymień stary sprzęt na nowy!” dostępny jest w sklepie stacjonarnym oraz na stronie internetowej.

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw Uczestników.

4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.

5. Promocja ta nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a ponadto nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).

6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2018 roku do dnia odwołania Promocji przez Organizatora, przy czym Organizator z wyprzedzeniem zamieści informację o odwołaniu Promocji ,w sposób wyraźny, na stronie internetowej oraz w sklepie stacjonarnym z zakreśleniem daty w której Promocja przestanie obowiązywać.