REGULAMIN - PANDEMIA

Regulamin akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Podejmujemy rękawice w walce z pandemią”
Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Podejmujemy rękawice w walce z pandemią ” (dalej jako „Akcja Promocyjna”) jest Adam Pietraszko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADAM PIETRASZKO"SPEED FOCUS" NIP 5732447861, REGON: 152120350, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Białostocka 77, 42-202 Częstochowa (dalej jako „Sprzedający”).
 2. Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba dokonująca zakupu produktów Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.twoje-narty.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”) lub za pośrednictwem sklepu stacjonarnego zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II 23 w Częstochowie (dalej jako „Sklep Stacjonarny”).
 3. Akcja Promocyjna dotyczy zakupów dokonywanych przez Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego.
 4. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej www.twoje-narty.pl oraz w Sklepie Stacjonarnym.
 5. Akcja Promocyjna jest przewidziana dla zakupów dokonanych przez Klientów w okresie od dnia 15 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 

 1. Zasady Akcji Promocyjnej
 2. Udział Klienta w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.
 3. Akcja Promocyjna obejmuje wyłącznie produkty nowe, o których mowa pkt. 3 poniżej, dostępne w Sklepie Internetowym lub Sklepie Stacjonarnym.
 4. Warunkiem udziału Klienta w Akcji Promocyjnej jest zakup przez niego zestawu narciarskiego w postaci nart wraz z wiązaniami (dalej jako „Zestaw Narciarski”) za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego w terminie do dnia 31 października 2020 r.
 5. Dokonanie przez Klienta zakupu jedynie nart, tj. bez jednoczesnego zakupu wiązań, lub jedynie wiązań, tj. bez jednoczesnego zakupu nart, albo dokonanie zakupu Zestawu Narciarskiego w okresie następującym po dacie 31 października 2020 r. wyklucza udział Klienta w Akcji Promocyjnej. Ponadto, Akcja Promocyjna nie obejmuje innych niż określone w pkt. 3 powyżej produktów dostępnych w Sklepie Internetowym lub Sklepie Stacjonarnym.
 6. Klient, który w ramach Akcji Promocyjnej, dokona zakupu Zestawu Narciarskiego w terminie, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, będzie miał możliwość zwrotu zakupionego w ten sposób Zestawu Narciarskiego w przypadku wystąpienia łącznie trzech następujących warunków:

1)      w okresie od dnia 1 listopada 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku wszystkie ośrodki narciarskie w państwach takich jak Polska, Czechy, Słowacja,Hiszpania, Andora, Austria, Francja,Niemcy, Słowenia, Szwajcaria, Węgry oraz Włochy będą nieprzerwanie zamknięte z powodów związanych z wystąpieniem pandemii COVID – 19;

2)      Zestaw Narciarski, który ma podlegać zwrotowi, nie będzie miał śladów użytkowania oraz

3)      Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie Sprzętu Narciarskiego w związku z Akcją Promocyjną w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 roku. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (w związku z Akcją Promocyjną) przed jego upływem.

 1. Zwrot Zestawu Narciarskiego przez Klienta w ramach Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy w części obejmującej zwrócony Zestaw Narciarski. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, do praw i obowiązków stron w związku z tym odstąpieniem od umowy, w tym także do terminu zwrotu przez Sprzedającego płatności dokonanej przez Klienta, stosuje się odpowiednio postanowienia określone w pkt. V „Odstąpienie od umowy” Regulaminu Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem https://twoje-narty.pl/content/3-regulamin.
 2. Zwrot przez Klienta Zestawu Narciarskiego w związku z Akcją Promocyjną nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta, będącego konsumentem, związanych z przysługującym mu prawem odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. V „Odstąpienie od umowy” Regulaminu Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem https://twoje-narty.pl/content/3-regulamin, jak również innych praw Klienta przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym także określających odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

 

 1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej
 2. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Akcji Promocyjnej (dalej jako „Reklamacja”) w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.
 3. Reklamacja może zostać złożona:

a)      pisemnie, tj. poprzez jej złożenie w Sklepie Stacjonarnym lub wysłanie listem poleconym na adres Sklepu Stacjonarnego;

b)      elektronicznie, tj. poprzez jej przesłanie na adres e-mail Sprzedającego kontakt@twoje-narty.pl.

 1. Reklamacja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym także określających odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Udział Klienta w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.