Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa warunki i tryb sprzedaży na odległość Towarów przez sklep internetowy, działający pod adresem https://twoje-narty.pl, prowadzony przez Adama Pietraszko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ADAM PIETRASZKO"SPEED FOCUS" NIP 5732447861, REGON: 152120350.
ul. Białostocka 77
42-202 Częstochowa
tel: +48 694 445 549
e-mail: kontakt@twoje-narty.pl

2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. Cena – cena brutto Towaru wyrażona w polskich złotych, uwzględniająca podatek od towarów i usług VAT, nieuwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru;
2.2. Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą DPD SP. Z O.O, GLS POLAND SP. Z O.O;
2.3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu przez Klienta do Konta, ustalany przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
2.4. Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną;
2.5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
2.7. Konto – podstrona Sklepu, gdzie Klient ma możliwość m.in. zarządzania danymi osobowymi. W zakresie Konta gromadzone są informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie;
2.8. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę dla umów zawieranych na odległość;
2.9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
2.10. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.twoje-narty.pl  za pośrednictwem, którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Towaru;
2.11. Sprzedawca – Adam Pietraszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SPEED FOCUS Adam Pietraszko z siedzibą w Częstochowie przy ul. Białostockiej 77, 42-202 Częstochowa, wpisany do prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5732447861, REGON: 152120350Sprzedawca – Adam Pietraszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SPEED FOCUS Adam Pietraszko z siedzibą w Częstochowie przy ul. Białostockiej 77, 42-200 Częstochowa, wpisany do prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5732447861, REGON: 152120350.
2.12. Strona – Sprzedawca lub Klient;
2.13. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży;
2.14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru;
2.15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia Umowy sprzedaży Towaru.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie. Towary te są fabrycznie nowe lub używane, o czym Sprzedawca informuje Klienta, umieszczając informację na stronie produktu. Towary są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Prawa do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w tym m. in. zdjęcia, elementy graficzne, opisy prezentowanych Towarów, podlegają ochronie, a ich wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez zgody Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami i podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

II. Rejestracja

1. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego w prawidłowy sposób oraz w niezbędnym zakresie.

2. W celu prawidłowej rejestracji Klient obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pół formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia Konta.

3. Klient zarejestrowany w serwisie otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą założenie Konta.

4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Aby skorzystać z Konta Klient używa loginu będącego podanym adresem e-mail oraz ustalonego przez siebie hasła.

5. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
5.1. podglądu statusu realizacji zamówień i historii zakupów ;
5.2. dokonywania zakupów bez konieczności każdorazowego wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach;
5.3. otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych niezależnych od obecnych promocji;
5.4. opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z ze strony Sprzedawcy.

III. Zamówienia

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towar są zarówno Klienci posiadający status zarejestrowanego Klienta, jak i Klienci składający Zamówienia z pominięciem procedury rejestracyjnej.

2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, poczty e-mail: speedfocus@interia.eu lub telefonicznie pod numerami telefonu wskazanymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

3. Cena Towaru prezentowanego w Sklepie widoczne na karcie prezentowanego Towaru podane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Podana Cena Towaru nie obejmuje kosztów przesyłki.

4. Sprzedawca zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany cen Towarów w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Dla dokonanych Zamówień i umów sprzedaży Towaru zawartych przed zmianą ceny, odwołaniem lub zmianą warunków akcji promocyjnej, obowiązują warunki przed dokonaną zmianą lub odwołaniem.

5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pomocą interaktywnego formularza zamówienia, należy wykonać poniższe kroki:
5.1. dokonać wyboru Produktu w Sklepie Internetowym;
5.2. podać dane niezbędne do zrealizowania zamówienia w oparciu o wyświetlane informacje i wskazówki;
5.3. wybrać opcję „zakończ zakupy i zapłać;
5.4. wybrać odpowiednią formę płatności;
5.5. po złożeniu zamówienia i wybraniu formy płatności Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres e-mailowy Klienta podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.

6. W Zamówieniu Klient zobowiązany jest wskazać dodatkowe dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli domaga się wystawienia faktury VAT.

7. Płatność za Towar oraz dostarczenie Towaru następuje wedle wyboru Klienta:
7.1. gotówką przy odbiorze osobistym – w siedzibie Sprzedawcy, po telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu;
7.2. przelewem – przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
7.3. gotówką za pobraniem – przy odbiorze Towaru od Dostawcy.
7.4 w formie płatności ratalnej, za pośrednictwem Credit Agricole Raty, Santander Consumer Bank lub innego banku dostępnego aktualnie w ofercie płatności ratalnych.
7.5 szybki przelew lub płatność kartą za pośrednictwem Przelewy24

8. W razie płatności realizowanej przelewem, na poleceniu należy umieścić następujące dane:
Speed Focus Adam Pietraszko
ul. Białostocka 77
42-202 Częstochowa
NUMER KONTA ZŁOTÓWKOWE - 44 1050 1142 1000 0090 3024 0023
NUMER KONTA WALUTOWE EURO – 21 1050 1142 1000 0090 3024 0049
KOD SWIFT: INGBPLPW
KOD IBAN: PL

9. W wypadku wyboru opcji płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do uiszczenia Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku nieuiszczenia Ceny w tym terminie, Sprzedawca wyznaczy klientowi dodatkowy termin do uiszczenia Ceny z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Strony mogą w  drodze indywidualnych ustaleń postanowić inaczej, jednakże jeżeli drugą stroną umowy jest Konsument postanowienia indywidualne nie mogą być mniej korzystne niż określone w niniejszym ustępie.

10. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT. W przypadku gdy Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT wymagane jest zaznaczenie takiej opcji przy wypełnianiu formularzu zamówienia oraz podaniu wymaganych danych.

11. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

IV. Dostawa Towaru

1. Dostawa zamawianego Towaru realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być realizowana i wymaga indywidualnych uzgodnień ze Sprzedawcą.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych liczonych:
2.1. dla formy płatności za pobraniem – od złożenia Zamówienia;
2.2. dla formy płatności przelewem – od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

3. Towary zamówione w Sklepie są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy.

4. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient. Koszty dostawy określa aktualny na czas realizacji dostawy cennik Dostawcy.

5. Zaleca się Klientowi zbadać przesyłkę przy odbiorze od Dostawcy. Jeżeli Klient w trakcie czynności sprawdzających stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zaleca się aby w miarę posiadanych przez siebie możliwości spowodował protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednocześnie zaleca się niezwłoczne zgłoszenie faktu uszkodzenia przesyłki Sprzedawcy.

V. Odstąpienie od umowy

1.  Kupujący, będący Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, przy czym termin ten rozpoczyna swój bieg od daty objęcia produktu w posiadanie. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jest umieszczony w zakładce „Wysyłka i zwroty, dostępnej pod adresem http://twoje-narty.pl/pl/content/1-wysylka-i-zwroty. Skorzystanie przez Konsumenta z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

4. Konsument, który odstąpił od umowy, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego oświadczenia, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać osobie, która została przez Sprzedawcę upoważniona do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt.

5. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od Sprzedawcy do Konsumenta ( nie dotyczy to dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy dostępny przy danej transakcji). Sprzedawca ma możliwość wstrzymania się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania produktu od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca realizuje zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego uprzednio użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sprzedawcy.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

1.umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2.umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
3.umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
4.umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
5.umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6.umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7.umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
8.umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9.umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10.umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11.umowy zawartej na aukcji publicznej;
12 umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13.umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. Niezgodność Towaru z Umową.
1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad.

2. Sprzedawca przez okres 2 lat ponosi względem kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwil.

3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy

4. W przypadku wadliwości produktu Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może zostać złożona w szczególności:

- pisemnie, na adres ADAM PIETRASZKO "SPEED FOCUS" , ul. Białostocka 77, 42-202 Częstochowa

- mailowo, na adres e-mail: kontakt@twoje-narty.pl

5. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy skorzystanie z protokołu reklamacji umieszczonego w zakładce „Wysyłka i zwroty”, dostępnej pod http://twoje-narty.pl/pl/content/1-wysylka-i-zwroty. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

6. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres ADAM PIETRASZKO "SPEED FOCUS" , ul. Białostocka 77, 42-202 Częstochowa. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

8. Jeżeli produkt ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produkty na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

10. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty poniesione przez Kupującego w związku z reklamacją.

11. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w wyniku której Sprzedawca naprawi lub wymieni produkt, odesłanie produktu Kupującemu nastąpi na koszt Sprzedawcy.

VII. Dane osobowe i Cookies

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym lub składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek może warunkować zawarcie umowy.

2. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych klientów pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów, w tym ich uprawnienia oraz obowiązki Administratora, są zawarte w zakładce „Polityka Prywatności”, dostępnej pod adresem http://twoje-narty.pl/pl/content/2-polityka-prywatnosci.

VIII. Newsletter Sklepu Internetowego

1. Klient ma możliwość odbierania Newslettera Sklepu Internetowego. Klient ma możliwość odbierania Newslettera Sklepu Internetowego.
2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie.

3. Szczegółowe informacje oraz postanowienia dotyczące Newslettera umieszczone są w zakładce „Polityka prywatności”, dostępnej pod adresem http://twoje-narty.pl/pl/content/2-polityka-prywatnosci.

IX. Gwarancja

1. Fabrycznie nowe Towary objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta. Towary używane nie są objęte gwarancją.   

2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

X. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.

2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsumenci mogą skorzystać internetowej platformy rozwiązywania drogą elektroniczną sporów między konsumentami oraz przedsiębiorcami ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsumenci mogą również:
- skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego, składając do tego organu wniosek(więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.spsk.wiih.org.pl/)
- skierować sprawę do mediacji w wojewódzkich Inspektoratach Informacji Handlowej
- uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej pod  801 440 220
- skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, działających w   każdym powiecie oraz mieście na prawach powiatu.

XI. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim

2. W wypadku gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowień niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała zasada, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz Regulaminu jako całości.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumentów niż przepisy obowiązującego prawa nie obowiązują, a w ich miejsce stosuje się przepisy korzystniejsze, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, poddane są właściwym sądom powszechnym. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, poddane są sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin, z tym zastrzeżeniem, że dla Zamówień i umów sprzedaży Towaru dokonanych przed publikacją zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy posiadają zarejestrowane Konto, zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji bądź odmowy akceptacji, przy pierwszym logowaniu, licząc od chwili publikacji zmian.