Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa warunki i tryb sprzedaży na odległość  towarów przez sklep internetowy, działający pod adresem https://twoje-narty.pl, prowadzony przez Adama Pietraszko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ADAM PIETRASZKO"SPEED FOCUS" NIP 5732447861, REGON: 152120350.

Adres Sprzedającego: ul. Białostocka 77 42-202 Częstochowa

Numer tel: +48 694 445 549

e-mail: kontakt@twoje-narty.pl

2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. Cena – cena brutto  Towaru wyrażona w polskich złotych, uwzględniająca podatek od towarów i usług VAT, nieuwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru;
2.2. Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą DPD SP. Z O.O, GLS POLAND SP. Z O.O;
2.3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu przez Klienta do Konta, ustalany przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
2.4. Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną;
2.5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
2.7. Konto – podstrona Sklepu, gdzie Klient ma możliwość m.in. zarządzania danymi osobowymi. W zakresie Konta gromadzone są informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie;

2.8. Przedsiębiorca Dokonujący Niezawodowego Zakupu – osoba fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.9. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę dla umów zawieranych na odległość;
2.10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
2.11. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.twoje-narty.pl  za pośrednictwem, którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Towaru;
2.12. Sprzedawca – Adam Pietraszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SPEED FOCUS Adam Pietraszko z siedzibą w Częstochowie przy ul. Białostockiej 77, 42-202 Częstochowa, wpisany do prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5732447861, REGON:.
2.13. Strona – Sprzedawca lub Klient;
2.14. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży;
2.14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru;
2.15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia Umowy sprzedaży Towaru.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie. Towary te są fabrycznie nowe lub używane, o czym Sprzedawca informuje Klienta, umieszczając informację na stronie  Towaru. Towary są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Prawa do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów towarów, wchodzące w tym m. in. zdjęcia, elementy graficzne, opisy prezentowanych towarów, podlegają ochronie, a ich wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez zgody Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami i podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

II. Rejestracja

1. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego w prawidłowy sposób oraz w niezbędnym zakresie.

2. W celu prawidłowej rejestracji Klient obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pół formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia Konta.

3. Klient zarejestrowany w serwisie otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą założenie Konta.

4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Aby skorzystać z Konta Klient używa loginu będącego podanym adresem e-mail oraz ustalonego przez siebie hasła.

5. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
5.1. podglądu statusu realizacji zamówień i historii zakupów ;
5.2. dokonywania zakupów bez konieczności każdorazowego wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach;
5.3. otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych niezależnych od obecnych promocji;
5.4. opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z ze strony Sprzedawcy.

III. Zamówienia

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towar są zarówno Klienci posiadający status zarejestrowanego Klienta, jak i Klienci składający Zamówienia z pominięciem procedury rejestracyjnej.

2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, poczty e-mail: speedfocus@interia.eu lub telefonicznie pod numerami telefonu wskazanymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

3. Cena Towaru prezentowanego w Sklepie widoczne na karcie prezentowanego Towaru podane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Podana Cena Towaru nie obejmuje kosztów przesyłki.

4. Sprzedawca zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany cen Towarów w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Dla dokonanych Zamówień i umów sprzedaży Towaru zawartych przed zmianą ceny, odwołaniem lub zmianą warunków akcji promocyjnej, obowiązują warunki przed dokonaną zmianą lub odwołaniem.

5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pomocą interaktywnego formularza zamówienia, należy wykonać poniższe kroki:
5.1. dokonać wyboru Towaru w Sklepie Internetowym;
5.2. podać dane niezbędne do zrealizowania zamówienia w oparciu o wyświetlane informacje i wskazówki;
5.3. wybrać opcję „zakończ zakupy i zapłać;
5.4. wybrać odpowiednią formę płatności;
5.5. po złożeniu zamówienia i wybraniu formy płatności Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres e-mailowy Klienta podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.

6. W Zamówieniu Klient zobowiązany jest wskazać dodatkowe dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli domaga się wystawienia faktury VAT.

7. Płatność za Towar oraz dostarczenie Towaru następuje wedle wyboru Klienta:
7.1. gotówką przy odbiorze osobistym – w siedzibie Sprzedawcy, po telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu;
7.2. przelewem – przed dostawą  Towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
7.3. gotówką za pobraniem – przy odbiorze Towaru od Dostawcy.
7.4 w formie płatności ratalnej, za pośrednictwem Credit Agricole Raty, Santander Consumer Bank lub innego banku dostępnego aktualnie w ofercie płatności ratalnych.
7.5 szybki przelew lub płatność kartą za pośrednictwem Przelewy24

8. W razie płatności realizowanej przelewem, na poleceniu należy umieścić następujące dane:
Speed Focus Adam Pietraszko
ul. Białostocka 77
42-202 Częstochowa
NUMER KONTA ZŁOTÓWKOWE - 44 1050 1142 1000 0090 3024 0023
NUMER KONTA WALUTOWE EURO – 21 1050 1142 1000 0090 3024 0049
KOD SWIFT: INGBPLPW
KOD IBAN: PL

9. W wypadku wyboru opcji płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do uiszczenia Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku nieuiszczenia Ceny w tym terminie, Sprzedawca wyznaczy klientowi dodatkowy termin do uiszczenia Ceny z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Strony mogą w  drodze indywidualnych ustaleń postanowić inaczej, jednakże jeżeli drugą stroną umowy jest Konsument  postanowienia indywidualne nie mogą być mniej korzystne niż określone w niniejszym ustępie.

10. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT. W przypadku gdy Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT wymagane jest zaznaczenie takiej opcji przy wypełnianiu formularzu zamówienia oraz podaniu wymaganych danych.

11. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

IV. Dostawa Towaru

1. Dostawa zamawianego Towaru realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być realizowana i wymaga indywidualnych uzgodnień ze Sprzedawcą.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych liczonych:
2.1. dla formy płatności za pobraniem – od złożenia Zamówienia;
2.2. dla formy płatności przelewem – od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

3. Towary zamówione w Sklepie są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy.

4. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient. Koszty dostawy określa aktualny na czas realizacji dostawy cennik Dostawcy.

5. Zaleca się Klientowi zbadać przesyłkę przy odbiorze od Dostawcy. Jeżeli Klient w trakcie czynności sprawdzających stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zaleca się aby w miarę posiadanych przez siebie możliwości spowodował protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednocześnie zaleca się niezwłoczne zgłoszenie faktu uszkodzenia przesyłki Sprzedawcy.

V. Odstąpienie od umowy

1.  Kupujący, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Dokonującym Niezawodowego Zakupu, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, przy czym termin ten rozpoczyna swój bieg od daty objęcia Towaru w posiadanie. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jest umieszczony w zakładce „Wysyłka i zwroty, dostępnej pod adresem http://twoje-narty.pl/pl/content/1-wysylka-i-zwroty. Skorzystanie przez Konsumenta z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości  Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

4. Konsument, który odstąpił od umowy, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego oświadczenia, zwrócić  Towar Sprzedawcy lub przekazać osobie, która została przez Sprzedawcę upoważniona do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze  Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od Sprzedawcy do Konsumenta ( nie dotyczy to dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy dostępny przy danej transakcji). Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca ma możliwość wstrzymania się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania Towaru od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca realizuje zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego uprzednio użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

a)    umowy oświadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b)    umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)     umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e)    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)     umowy, w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)    umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)    umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

i)      umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)      umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)    umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)      umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)   umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;

n)     umowy o oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta

 

8. Postanowienia określone w ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy Dokonującego Niezawodowego Zakupu.

VI.  Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru  z Umową (dotyczy wyłącznie Konsumentów oraz Przedsiębiorców Dokonujących Niezawodowego Zakupu)


1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar  zgodny z umową. W przypadku braku zgodności Towaru z umową Sprzedawca ponosi wobec kupującego, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Dokonującym Niezawodowego Zakupu, odpowiedzialność na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i rozpoznanie reklamacje na zasadach przewidzianych w tej ustawie.

2. W przypadku braku zgodności Towaru z umową Konsument ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może zostać złożona w szczególności:

- pisemnie, na adres ADAM PIETRASZKO "SPEED FOCUS" , ul. Białostocka 77, 42-202 Częstochowa

- mailowo, na adres e-mail: kontakt@twoje-narty.pl

3. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy skorzystanie z protokołu reklamacji umieszczonego w zakładce „Wysyłka i zwroty”, dostępnej pod http://twoje-narty.pl/pl/content/1-wysylka-i-zwroty. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na skuteczność reklamacji

4. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że uznał reklamację.

5. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z nią pozostają w szczególności jego:

1)  opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2)  przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

 

6. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

 

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

 

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

 

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

 

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

 

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 6, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 6, oraz jednocześnie Konsument wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

 

8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 

9. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Konsument żąda jego naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda jego wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Konsument jest uprawniony od złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy na zasadach określonych w ust. 13 – 18 poniżej.

 

10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy, o której mowa w ust. 9, uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany on przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

12. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

13. W przypadku gdy Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 9;

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 11 i 12;

 

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

 

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 8 – 12.

 

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta

 

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

 

14. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

 

15. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

 

16. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

 

17. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 

18. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

19. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy

 

20. Postanowienia określone w ust. 1-19 powyżej stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy Dokonującego Niezawodowego Zakupu.

 

VIa Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi (dotyczy kupujących niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Dokonującymi Niezawodowego Zakupu)
1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar bez wad.

2. Sprzedawca przez okres 2 lat ponosi względem kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwil.

3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy

4. W przypadku wadliwości  Towaru Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może zostać złożona w szczególności:

- pisemnie, na adres ADAM PIETRASZKO "SPEED FOCUS" , ul. Białostocka 77, 42-202 Częstochowa

- mailowo, na adres e-mail: kontakt@twoje-narty.pl

5. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy skorzystanie z protokołu reklamacji umieszczonego w zakładce „Wysyłka i zwroty”, dostępnej pod http://twoje-narty.pl/pl/content/1-wysylka-i-zwroty. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

6. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia.

7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy  Towar na adres ADAM PIETRASZKO "SPEED FOCUS" , ul. Białostocka 77, 42-202 Częstochowa. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

8. Jeżeli  Towar ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni wadliwy  Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli  Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli Towar ma wadę kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić również wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.

10. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty poniesione przez kupującego w związku z reklamacją.

11. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w wyniku której Sprzedawca naprawi lub wymieni Towar, odesłanie Towaru kupującemu nastąpi na koszt Sprzedawcy.

VII. Dane osobowe i Cookies

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym lub składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek może warunkować zawarcie umowy.

2. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych klientów pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów, w tym ich uprawnienia oraz obowiązki Administratora, są zawarte w zakładce „Polityka Prywatności”, dostępnej pod adresem http://twoje-narty.pl/pl/content/2-polityka-prywatnosci.

VIII. Newsletter Sklepu Internetowego

1. Klient ma możliwość odbierania Newslettera Sklepu Internetowego. Klient ma możliwość odbierania Newslettera Sklepu Internetowego.
2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie.

3. Szczegółowe informacje oraz postanowienia dotyczące Newslettera umieszczone są w zakładce „Polityka prywatności”, dostępnej pod adresem http://twoje-narty.pl/pl/content/2-polityka-prywatnosci.

IX. Gwarancja

1. Fabrycznie nowe Towary objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta. Towary używane nie są objęte gwarancją.   

2. W przypadku braku zgodności Towaru z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.X. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.

2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsumenci mogą skorzystać internetowej platformy rozwiązywania drogą elektroniczną sporów między konsumentami oraz przedsiębiorcami ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsumenci mogą również:
- skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego, składając do tego organu wniosek(więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.spsk.wiih.org.pl/)
- skierować sprawę do mediacji w wojewódzkich Inspektoratach Informacji Handlowej
- uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej pod  801 440 220
- skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, działających w   każdym powiecie oraz mieście na prawach powiatu.

XI. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim

2. W wypadku gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowień niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała zasada, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz Regulaminu jako całości.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumentów lub Przedsiębiorców Dokonującym Niezawodowego Zakupu niż przepisy obowiązującego prawa nie obowiązują, a w ich miejsce stosuje się przepisy korzystniejsze, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Dokonującym Niezawodowego Zakupu, poddane są właściwym sądom powszechnym. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Dokonującym Niezawodowego Zakupu, poddane są sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin, z tym zastrzeżeniem, że dla Zamówień i umów sprzedaży Towaru dokonanych przed publikacją zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy posiadają zarejestrowane Konto, zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji bądź odmowy akceptacji, przy pierwszym logowaniu, licząc od chwili publikacji zmian.